Dit Privacy Statement is van toepassing op de verwerking van de door sponsors, donateurs, giftgevers, vrijwilligers, actiestarters, deelnemers en relaties verstrekte persoonlijke informatie (hierna: Persoonsgegevens), alsmede data verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van de website SoloRide.

Elefunds is eigenaar van deze website en de via deze website verkregen data. Elefunds bepaalt het doel waarvoor de data worden verwerkt. Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is Elefunds de 'Verwerkingsverantwoordelijke'. Deze website is in samenwerking met Bron-it gemaakt. Bron-it is op grond van de AVG 'Verwerker'. Bron-it is verplicht om adequate technische en organisatorische maatregelen te treffen om jouw Persoonsgegevens te beschermen. Elefunds heeft met Bron-it een Verwerkersovereenkomst gesloten waarin dit expliciet is opgenomen.

Doel verwerking van uw Persoonsgegevens

Via de website SoloRide verwerkt Elefunds (Persoons)gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het aanmaken en beheren van een actiepagina en tot stand brengen en uitvoeren van sponsoring, gift, donateurschap of crowdfunding
  Elefunds legt gegevens vast zoals naam, e-mailadres en bankgegevens, gegevens met betrekking tot transacties, donaties, deelname gegevens, of gegevens die relevant zijn indien jij met Elefunds in contact treedt of financieel bijdraagt aan doelstellingen van Elefunds als sponsor, donateur, collectant, actiestarter of deelnemer aan acties of evenementen.

 • Het informeren over activiteiten
  Elefunds houdt sponsors, donateurs, giftgevers, actiestarters, deelnemers, vrijwilligers, 'vrienden' en andere geïnteresseerden op de hoogte van haar activiteiten via e-mail indien je daarvoor toestemming hebt gegeven. Elefunds zal je altijd voorafgaand toestemming vragen voor het verwerken van jouw persoonsgegevens. Elefunds kan je in e-mailings ook om (financiële) steun vragen.

 • Het optimaliseren van de website en e-mail
  Om de inhoud van de e-mails van Elefunds te optimaliseren kunnen open- en klikratio van e-mails op individueel niveau worden bekeken en vastgelegd. Dit doet Elefunds om de berichtgeving zo interessant mogelijk te houden voor de ontvangers. Op de website SoloRide worden ook cookies geplaatst om de website te optimaliseren en om gerichte content aan te kunnen bieden. Zie voor meer informatie het Cookie Statement.

 • Het verbeteren van dienstverlening
  Elefunds gebruikt het e-mailadres van donateurs, sponsors, actiestarters, deelnemers aan evenementen en relaties in bepaalde gevallen voor onderzoek om de dienstverlening te verbeteren.

  Elefunds legt gegevens vast voor het aanbieden en (laten) uitvoeren van evenementen, reizen of het verstrekken van subsidies aan patiënten. Om deze doeleinden te kunnen verwezenlijken kunnen gezondheidsgegevens worden opgevraagd. Voor de verwerking van deze bijzondere persoonsgegevens voor bovenstaande doeleinden dien je voorafgaand uitdrukkelijke toestemming te geven. Die toestemming wordt door Elefunds geregistreerd.

 • Social media advertentie-mogelijkheden
  Om gerichte posts of advertenties te tonen kan Elefunds gebruikmaken van de mogelijkheden die sociale media-platforms bieden om via hen te adverteren, zoals Facebook doelgroepen. Elefunds maakt gebruik van Facebook's e-mail list custom audiences om gericht doelgroepen te benaderen of juist niet te benaderen. Elefunds maakt een Custom Audience aan door e-mailadressen van haar leden/donateurs te uploaden in een advertising-tool. Deze groep kan vervolgens worden gekoppeld aan of uitgesloten voor een specifieke Facebookcampagne. Elefunds gebruikt de Facebook-pixel om de effectiviteit van advertenties te meten. Via de privacyinstellingen van het social media kanaal, zoals bijvoorbeeld Facebook, kun jij je afmelden voor advertenties of jouw voorkeuren wijzigen.


Wijze van verwerking van uw Persoonsgegevens

Elefunds verzamelt (en verwerkt daarmee) persoonsgegevens via verschillende formulieren op deze website. Wanneer jij je inschrijft voor deelname aan een evenement of een actie start, sponsort, donateur wordt of een gift doet kan Elefunds je om persoonsgegevens vragen. Dit doet Elefunds ook als jij je registreert voor het ontvangen van een (e-mail) nieuwsbrief, informatie opvraagt, informeert naar activiteiten, een vraag stelt of reageert op de website. Soms worden persoonsgegevens door Elefunds gevalideerd of gecombineerd met informatie afkomstig uit externe bronnen. Zo houdt Elefunds haar database up-to-date.


Als blijkt dat een persoon die op welke grond ook persoonsgegevens achterlaat op de website SoloRide jonger is dan 16 jaar, zal Elefunds, binnen de haar ter beschikking staande technische mogelijkheden, verifiëren of deze gegevens met toestemming van een ouder of verzorger zijn afgegeven. Indien die toestemming ontbreekt, zal Elefunds niet overgaan tot verwerking van de persoonsgegevens.

Beveiliging van uw Persoonsgegevens

Voor de bescherming van jouw persoonsgegevens heeft Elefunds passende fysieke, technische en organisatorische maatregelen getroffen. Via haar verwerker Bron-it maakt Elefunds gebruik van een beveiligde server die uitsluitend toegankelijk is voor personen die daartoe bevoegd zijn. Eventuele gegevens die je op online formulieren invult worden encrypted verzonden. Gegevens van deelnemers, actiestarters, sponsors, donateurs, relaties, vrijwilligers, vrienden en andere belangstellenden worden in beveiligde systemen opgeslagen.


Bewaartermijn van uw Persoonsgegevens

Wij bewaren jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in dit Privacy Statement genoemde doeleinden te bereiken.


Betaling

Voor het uitvoeren en verwerken van sponsoring, steunbetalingen, giften, donaties en crowdfunding schakelt Elefunds, via haar verwerker Bron-it, Mollie in. Mollie verwerkt de betaling tussen het donatieplatform en jouw bank of creditcard-aanbieder. Mollie krijgt daarmee inzage in jouw betaalgegevens. Elefunds respectievelijk Bron-it heeft met Mollie een verwerkersovereenkomst gesloten waarin de verplichtingen van Mollie om voor de bescherming jouw persoonsgegevens passende technische en organisatorische maatregelen te nemen is vastgelegd.


Uw gegevens bij actiestarters, deelnemer en projectleiders

Indien je een donatie doet, een sponsorgift geeft of deelneemt aan een crowdfundingsactie (bijvoorbeeld: een eenmalige donatie of het bijdragen aan een crowdfunding of actie), verkrijgt de actiestarter/deelnemer die je sponsort respectievelijk de projectleider van de crowdfundingactie waar je de donatie voor gedaan hebt, inzage in jouw contactgegevens en jouw donatie. Jouw gegevens worden dan uitsluitend gebruikt voor het informeren van de actiestarter, deelnemer respectievelijk projectleider, het sturen van een bedankje of om op de hoogte gehouden te worden van een campagne of actie. Jouw gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld. Je kunt tegen deze verwerking van jouw gegevens bezwaar maken bij Elefunds. De bepalingen zijn op deze verwerking van jouw persoonsgegevens onverkort van toepassing.


Uw rechten

Elefunds en door haar ingeschakelde verwerkers respecteren jouw rechten onder de AVG. Je kunt altijd en zonder kosten inzicht krijgen in jouw gegevens die door Elefunds worden verwerkt en deze gegevens desgewenst aanpassen of laten verwijderen. In geval je een inlogaccount hebt voor deze website, kun je, nadat je bent ingelogd, via het dashboard het overzicht van al jouw persoonsgegevens zien die worden opgeslagen voor het gebruik van deze website. Je kunt via het dashboard daarbij ons de opdracht geven deze gegevens te verwijderen. Indien je geen inlogaccount hebt, kun je met ons contact opnemen om dit overzicht te verkrijgen, de gegevens aan te passen of te verwijderen.

Indien je dit wenst kun je eveneens jouw gegevens in een machineleesbaar formaat ontvangen (via een link waarmee jij die gegevens kunt downloaden), bijvoorbeeld omdat je deze wilt doorgeven aan een andere instantie. Ook kun je bezwaar maken tegen het ontvangen van gerichte informatie over de dienstverlening die Elefunds per e-mail, telefoon, post en/of SMS aan jou toestuurt. Je kunt jouw verzoek om jouw gegevens mee te kunnen nemen of om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens melden aan Elefunds via het e-mailadres: info@elefunds.nl. Ook als je andere vragen ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens hebt, kun je die melden aan het eerder genoemde e-mailadres.

In het geval je Elefunds vraagt om jouw gegevens uit haar database te wissen, zal Elefunds zal daar op een proportionele wijze op reageren. Is sommige gevallen kan er niet volledig voldaan worden aan het verzoek tot het wissen van jouw gegevens. Bijvoorbeeld, omdat de Belastingdienst vereist dat overeenkomsten 7 jaar worden bewaard. Ook als je vraagt om niet meer door Elefunds te worden benaderd voor marketingdoeleinden, zal Elefunds jouw naam moeten onthouden om je van toekomstige campagnes uit te kunnen sluiten. Als aan jouw verzoek tot het wissen van jouw gegevens niet of niet volledig gehoor kan worden gegeven, dan informeert Elefunds je over de reden daarvan.


E-mail

Indien jij je voor een digitale nieuwsbrief op updates via e-mail heeft ingeschreven, bevat iedere e-mail een link waarmee jij je weer af kunt melden.


Autoriteit Persoonsgegevens

Elefunds helpt je graag als je een klacht hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens door Elefunds. Op grond van de privacywetgeving heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de verwerkingen van door Elefunds. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens (zie voor meer informatie: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).


Taal

Dit Privacy Statement is opgesteld in de Nederlandse taal. Alle in dit Privacy Statement gehanteerde begrippen dienen uitgelegd te worden als Nederlandsrechtelijke begrippen en in overeenstemming met de AVG.


Vragen?

Voor vragen over ons Privacy Statement kun je contact opnemen met ons via: info@elefunds.nl.

De Elefunds behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Wij raden je aan dit Privacy Statement regelmatig te raadplegen, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte blijft.

Om de ervaring van de website te verbeteren en je beter van dienst te zijn, maakt deze website gebruik van cookies. Door gebruik te maken van deze website ga je akkoord met het gebruik van cookies.
Meer informatie. Akkoord